Zmiany w Kodeksie

Spółek Handlowych

Dlaczego to rewolucja?

Zapisz się na webinar

29 listopada 2022

13 października br. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która wprowadza istotne zmiany w organizacji oraz funkcjonowaniu wszystkich spółek kapitałowych w Polsce, również publicznych.


Największa od 20 lat reforma prawa spółek ustanawia nowe obowiązki zarządów w relacji z radami nadzorczymi, zaś same rady wyposaża
w dodatkowe kompetencje zmierzające do efektywniejszego sprawowania nadzoru. Dla przykładu, rada nadzorcza, a niekiedy również poszczególni jej członkowie, może żądać nie tylko od zarządu, lecz również od każdego stałego współpracownika spółki, wszelkich dokumentów czy wyjaśnień dotyczących kontrolowanego podmiotu. Brak odpowiedniej reakcji wobec takiego żądania może skutkować odpowiedzialnością karną osoby obowiązanej.


Dodatkowo rada nadzorcza samodzielnie (nawet z pominięciem zarządu) jest aktualnie uprawniona do zlecenia na koszt spółki, zewnętrznym ekspertom, przeprowadzenia określonych badań związanych z weryfikacją działalnością tego podmiotu. To tylko część kompetencji omawianego organu spółki w nowej odsłonie.


Ponadto, zmiany w KSH wprowadziły nowe zasady odpowiedzialności członków zarządów i rad nadzorczych – mowa o implementacji reguły nazywanej „business judgement rule”. Od 13 października br. w Polsce można tworzyć również "grupy spółek", których konstrukcja zakłada sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa wobec wszystkich spółek zależnych.

/ 01

Jak rada nadzorcza może korzystać z nowych instrumentów?

/ 03

/ 02

Jak zachować się w przypadku realizowania przez radę nadzorczą przewidzianych prawem kompetencji?

Czy i dlaczego warto utworzyć „grupę spółek”?

Za co członek zarządu lub rady nadzorczej może ponieść odpowiedzialność w świetle nowych norm prawa?

/ 04

Aby lepiej poznać i zrozumieć nowelizację KSH, serdecznie zapraszamy na szkolenie online „Zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych – dlaczego to rewolucja?”. Spotkanie kierowane jest do:

Prezesów spółek

Dyrektorów finansowych

Działów relacji inwestorskich

Członków zarządu
i rady nadzorczej

Zarządzających funduszami private equity i venture capital

29 listopada

Wydarzenie odbędzie się:

Wtorek. Start godz. 10:00

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, możliwy po dokonaniu rejestracji i pozytywnej weryfikacji przez Organizatora

Zapisz się na webinar

Agenda wydarzenia:

10:00 – 10:30

Wojciech Iwaniuk, Prezes zarządu InnerValue

Komunikacja członków rad nadzorczych z rynkiem kapitałowym w kontekście nowych regulacji

10:30 – 11:30

Nowe zasady funkcjonowania zarządów i rad nadzorczych (rozszerzone kompetencje nadzorcze, obowiązki informacyjne zarządu i współpracowników spółki, zmienione zasady obliczania okresu pełnienia funkcji w zarządzie i radzie nadzorczej, nowe reguły odpowiedzialności)

Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW

11:30 – 12:30

"Grupa spółek" – czyli nowa konstrukcja w polskim prawie (co to jest, czym różni się od „zwykłej” grupy kapitałowej, czy i dlaczego warto ją utworzyć)

Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, Kancelaria RKKW oraz Karolina Kobojek, Senior Associate, Kancelaria RKKW

12:30 – 12:45

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

12:45 – 13:00

Przerwa

13:00 – 13:45

Zmiany KSH – najważniejsze aspekty dla spółek notowanych na GPW i NewConnect

Sesja pytań i odpowiedzi (Q&A)

13:45 – 14:00

Filip Foltyn, Dyrektor Działu Rynków Kapitałowych, INC SA

Informacje organizacyjne:

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator przyjmuje zgłoszenia do uczestnictwa w szkoleniu poprzez poniższy formularz zapisów najpóźniej do godz. 10:00 na dzień przed planowanym terminem szkolenia (28 listopada br.). W zgłoszeniu prosimy o podanie co najmniej: imienia i nazwiska uczestnika, spółki reprezentowanej przez uczestnika, adresu służbowej poczty elektronicznej uczestnika.


Organizator (administrator danych osobowych) będzie przetwarzał dane osobowe zgłoszonych uczestników szkolenia online w celu organizacji omawianego wydarzenia. Zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z organizacją szkolenia online są określone w regulaminie dostępnym na stronie internetowej: https://innervalue.pl/polityka-prywatnosci/.


Potwierdzenie udziału w szkoleniu online zostanie przesłane do każdego zaakceptowanego przez Organizatora uczestnika najpóźniej na 1 dzień przed terminem tego wydarzenia, z zastrzeżeniem uczestników zgłoszonych później.


Organizator oświadcza, że opisane szkolenie online ma charakter abstrakcyjnego i ogólnego przedstawienia zmian zachodzących w Kodeksie Spółek Handlowych, które weszły w życie 13 października br., i nie stanowi porady prawnej ani innego rodzaju profesjonalnej porady czy opinii, ani jakichkolwiek konsultacji (w szczególności zindywidualizowanych). W szczególności Organizator ani partnerzy merytoryczni nie ponoszą odpowiedzialności za wykorzystanie jakichkolwiek informacji przekazanych podczas opisywanego szkolenia online (w tym również w materiałach użytych w jego trakcie) lub w związku z nim.


Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia online oraz zmiany jego zakresu przedmiotowego, jak również selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucania zgłoszeń kierowanych przez jednostki prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora czy partnerów merytorycznych.


Organizatorem szkolenia online jest InnerValue Sp. z o.o., partnerami merytorycznymi: RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy – Radcowie Prawni i Adwokaci sp. k. oraz INC S.A.

Formularz zapisów: